Вівторок, 11.12.2018, 07:29Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт Юшко Наталії Петрівни
Вас вітає вчитель хімії і природознавства Фастівського НВК "Ліцей інформаційних технологій - СЗШ І-ІІІ ступенів №9"
Меню сайту
Категорії розділу
5 клас [2]
Матеріали для 5 класу
6 клас [0]
Матеріали для 6 класу
7 клас [7]
Матеріали для 7 класів
8 клас [5]
Матеріали для 8 класів
9 клас [1]
Матеріали для 9 класів
10 клас [0]
Матеріали для 10 класів
11 клас [0]
Матеріали для 11 класів
Мої проекти [3]

Каталог файлів


Головна » Файли » Мої проекти

Інтегрований урок в 9 класі на заводі ЕЛОПАК
[ Викачати з сервера (30.2 Kb) ] 24.11.2018, 18:20

Вступ

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО  ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ.

Вивчення предметів у школі у їх взаємозв’язку – природний процес, зумовлений логікою навчання. У свій час відомий педагог Я. Коменський зазначав: «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку»

Інтеграція – (лат. integratio – відновлення, поповнення, від integer – цілий) – процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між ними на основі достатньої підстави, в результаті чого формується інтегрований об'єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів . Інтеграція як методологічний підхід сприяє забезпеченню креативності, сумісності, єдності змісту освіти.

Інтегроване навчання є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Воно зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Ідея інтегрованого підходу до навчання, була започаткована у роботах засновників педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо та інші.

Використання інтегрованих уроків вносить певний вклад в підвищенні професійної майстерності вчителів, самоосвітній діяльності, сприяє прагненню та свідомій зацікавленості учнів в оволодінні загальноосвітніми предметами. Це впливає на рівень освідченості майбутніх випускників, їх конкурентоспроможність.

Можливості інтегрованого навчання дають змогу досягнути кращої та якісної освіти, тобто освіти конкурентної, що створює можливість забезпечити кожному учневі самостійно досягати цілі, творчо самостверджуватися у різних соціальних сферах.

Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однотипних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність із метою створення загального образу світу. Мета використання такого

навчання – створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів шляхом формування цілісних знань із теми

Об`єднання знань із різних предметів дає можливість досягти різнобічного розгляду явищ, показати взаємозв’язок процесів, інтенсивно формувати в учнів вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати набуті знання, тощо. Значними є інтегративні знання для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь та понять учнів. Викладачеві, інтегроване навчання допомагає по-новому бачити свій предмет, більш чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими науками; допомагає поєднувати можливості різних предметів у створенні цілісних уявлень учнів про навколишній світ, розвиток суспільства, науку, мистецтво, літературу .

Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю здатностей його учнів. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах.

Важливим фактором використання інтеграції в навчально-виховному процесі є формування наступних компетенцій.: ціннісно-смислових (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми); загальнокультурних (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні дані про рідну місцевість); інформаційних (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал); комунікативних (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися).

Такий підхід до викладання дисциплін дає учням можливість швидше та якісніше формувати нові знання, підіймати рівень мислення та вчитися швидко орієнтуватися при засвоєнні нового.

Форми інтегрованого навчання: урок та його різновиди; семінари, лекції, лабораторні заняття, факультативи, заліки, конференції, екскурсії, практичні заняття та ін.

Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах

Мета уроків, побудованих на інтегрованому змісті, - створити передумови для різнобічного розгляду повного об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивно емоційного ставлення до пізнання.

Методичною основою інтегрованого підходу до навчання є формування знань про навколишній світ і його закономірності в цілому, а також встановлення внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків у засвоєнні основ наук. З огляду на це, інтегрованим уроком називають урок, для проведення якого залучаються знання, уміння і результати аналізу досліджуваного матеріалу методами інших наук, інших навчальних предметів. Не випадково інтегровані уроки називають ще міжпредметними, форми їх проведення різноманітні: семінари, конференції, подорожі тощо.

Інтегровані уроки мають на меті поєднати блоки знань з різних предметів та тем, щоб розширити та збагатити сприйняття учня. Таким чином, школярі пізнають явище всебічно, а знання стають цілісними. Основна мета такої системи – розкрити загальні закономірності, закони та ідеї, які знайшли себе в різних науках, та поєднати їх в одне ціле.

Уроки носять творчий характер та використовують більш ефективні підходи до пояснення нового та повторення вивченого матеріалу. Звичайно, такі уроки дуже нестандартні, але така форма проведення дуже приваблива для дитини. Діти схильні втомлюватися від одноманітності, а інтегровані уроки дають можливість спонукати інтерес учня та стимулювати його активність.

 Проведення інтегрованих уроків забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх взаємозв'язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності. Доцільність інтегрованих уроків зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук. Вони сприяють розкриттю наукових законів та умов їх прояву в різних галузях науки та сферах практичної діяльності; виявленню специфіки та можливості прояву закономірностей, законів, ідей, теорій в оточуючій дійсності; інтеграції діяльності вчителів із формування загально навчальних умінь і навичок учнів (навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні); розкриттю багатогранності можливостей застосування набутих знань учнів у різних галузях науки та сферах діяльності; синтезу фактів, явищ, процесів з метою висунення нових ідей, розробки гіпотез; інтеграції діяльності вчителів з формування творчої особистості учня, розвитку його здібностей.

У сучасних умовах освіта не може залишатися осторонь від стрімких процесів науково-технічного прогресу, посилення інтеграційних функцій у розвитку науки, техніки, виробництва, політики.

Наше суспільство перебуває в постійному розвитку і через систему утворень висуває і реалізує все нові вимоги до людини, а, отже, і до якості освіти:

 • До навчання, тобто до постійної самоосвіти, освоєння нових видів діяльності,
 • До інтелектуально-фізичному розвитку: доступ до технологій можливий тільки інтелектуально розвиненим людям,
 • До здатності мислити і діяти творчо.

Багато хто з цих якостей можна розвинути, вводячи в школах інтегративні курси, інтегровані уроки, використовуючи комп'ютерні технології, бажання педагогів навчити бачити світ цілим, а не роздробленим на шматочки маленьких відомостей і уявлень, які легко забуваються і не знаходять застосування в реальному навколишньої дійсності.

Інтегрований  урок є практичним відображенням інтегральної технології навчання і являє собою нестандартну форму навчання з реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість педагогів , яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність.

Переваги інтегрованих уроків полягають в тому, що вони:

 • Сприяють підвищенню мотивації навчання, формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін;
 • Більшою мірою, ніж звичайні уроки, сприяють розвитку мовлення, формування вміння учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікації навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, перевантаження;
 • Не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють кругозір, але й сприяють формуванню різнобічно розвиненої, гармонійно і інтелектуально розвиненої особистості.
 • Інтеграція є джерелом знаходження нових зв'язків між фактами, які підтверджують чи поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах.

Структура таких уроків відрізняється: чіткістю, компактністю, стислістю, логічної взаємообумовленістю навчального матеріалу на кожному етапі уроку, великий інформативною ємністю матеріалу.

Інтегрований урок вирішує не безліч окремих завдань, а їх сукупність. При інтеграції зростає темп викладу навчального матеріалу, що концентрує увагу учнів і стимулює їх пізнавальну діяльність.

Для інтеграції в навчанні і вихованні існують як сприятливі, так і несприятливі фактори. До позитивних факторів слід віднести наявність великих потенційних можливостей у розвитку інтелекту дитини, які в традиційному навчанні не завжди достатньо використовуються. Негативний фактор - труднощі викладу інтегрованого курсу. Необхідно піднести матеріал так, щоб дітям було зрозуміло й цікаво.

Головна мета інтегрованого  уроку - створення у школяра цілісного уявлення про навколишній світ, формування полілінгвального світогляду.

До якісного вирішення цих завдань навчання і виховання учнів ведуть:

1. Перехід від внутріпредметних зв'язків до міжпредметних, що дозволяє учневі переносити способи дій з одних об'єктів на інші, що полегшує навчання і формує уявлення про цілісність світу. При цьому слід пам'ятати, що такий перехід можливий лише за наявності певної бази знань.

2. Збільшення частки проблемних ситуацій у структурі інтеграції предметів активізує розумову діяльність школяра, змушує шукати нові способи пізнання навчального матеріалу, формує дослідний тип мислення.

3. Збільшення частки узагальнюючих знань, що дозволяє школяреві одночасно простежити весь процес виконання дій від мети до результату, осмислено сприймати кожен етап роботи.

4. Збільшення інформативної ємності уроку.

5. Пошук нових факторів, які підтверджують чи поглиблюють певні спостереження, висновки учнів при вивченні різних предметів.

6. Висока мотивація засобами інтеграції допомагає активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, сприяє зняттю перенапруги та втоми.

7. Розвиток творчого мислення учнів, можливість застосовувати отримані знання у реальних умовах, що є одним з істотних чинників розвитку полікультурного світогляду, важливим засобом формування особистісних якостей.

Однак інтегровані уроки мають бути гранично чіткими, компактними, продуманими на всіх етапах. Учителю психологічно складно не дублювати матеріал чужого предмета, швидко опанувати необхідну додаткову інформацію. Такі уроки знижують втомлюваність головного мозку, створюють комфортні умови для дитини як особистості, підвищують успішність навчання, дозволяють уникнути ситуації, коли той чи інший предмет потрапляє в розряд не улюблених.

Ознаки інтегрованого  уроку:

1. спеціально організований урок, тобто, якщо він спеціально не організований, то його взагалі може не бути або він розпадається на окремі уроки, не об'єднані спільною метою;

2. мета специфічна (об'єднана), вона може бути поставлена, наприклад, для:

 • а) більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;
 • б) підвищення інтересу учнів до предметів;
 • в) цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної теми питань;
 • г) економії навчального часу і т. п.;

3. поглиблене здійснення міжпредметних зв'язків;

4. синтезування знань;

5. Заглибленість вивчення;

6. актуальність і практична значущість мети проведення, що розвиває критичність мислення, здатність зіставляти теорію з практикою;

7. девіантність шляхів реалізації завдань.

Ефективність інтегрованих уроків залежить від дотримання таких педагогічних умов:

 • правильного виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм;
 • раціонально організованої роботи вчителя із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання  плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання);
 • узгодженості дій учителів та учнів під час уроку: учитель повинен займати не більше половини часу уроку, решта повинно припадати на учнів;
 • активізації пізнавальної діяльності школярів на всіх етапах уроку;
 • урізноманітнення форм навчальної роботи та забезпечення наступності між ними.

ВИСНОВКИ

Переваги інтегрованих уроків:

Пізнавальна діяльність учнів, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого уроку (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування тощо).

Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань.

Інтегровані уроки роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності учнями.

Класична структура організації таких уроків збагачується активними формами роботи – діловими іграми, використанням інтерактивних форм навчання, створенням проблемних ситуацій тощо.

Такий методичний підхід дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання, сприяє цілісному, якісному засвоєнню учнями фундаментальних знань, виявленню причинно-наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та стандартними алгоритмічними структурами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Степанюк А.В., Гадюк Т.В. Інтеграція природничих дисциплін у щколі // Педагогіка і психологія.- 1996.-№ 1.- с.18-24.
 2. Нікуліна Ф. Інтегральна технологія:основні ідеї та структура // Завуч (Перше вересня). -2000.-№ 23-24.- с.10.
 3. Мельниченко Л.І. Інтегровані уроки в курсі шкільної хімії // Хімія.-2011.-№ 18. – с.10-11.
 4. Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології. [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466758
 5. Інтегровані уроки з хімії як засіб формування цілісного світосприйняття : метод. Посіб. Для вчителів хімії та біології, студентів педвузів природничого факультету. /Міністерство освіти України. ПДПУ; Данилюк Т.П., Джурка Г.Ф., Вовк О.І., Зінов’єв С.Г. – Полтава, 1998.–с.104.
 6. Великий тлумачний словник української мови / Укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.– Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.
 7. Бондар С. П. Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. П. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8−9.
 8.  Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 9 клас. Київ. Видавничий центр «Академія» 2017.
 9. Ярошенко О.Г. Хімія. 9 клас. Київ. «Освіта» 2009.

 

 

Навчальний проект 11. Використання полімерів — еколого-економічний аспект

A+ A–

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: полімери швидко заполонили світ завдяки своїм властивостям: мінімальними енергозатратами, великим виходом продукту, еластичністю виробу (сировини), набуванням різної форми при виготовленні деталей та предметів, термостійкістю.

План проведення дослідження

1. Мета: ознайомлення учнів з природними і синтетичними полімерами, їхніми властивостями і застосуванням.
Завдання:
- ознайомитися з основними природними, синтетичними та штучними полімерами;
- вивчити механізм утворення полімерів та стадії виготовлення виробів із полімерів;
- дослідити екологічність виготовлення полімерів.

2. Опис суті дослідження. Аналіз літературних джерел з даної теми: природні (складові живих організмів: білки, вуглеводи-полісахариди, нуклеїнові кислоти) і натуральний каучук, гуттаперча, синтезовані (пластмаси, волокна, лаки, клеї), з яких виготовляють композити. Розглянути основні способи отримання полімерів та їх застосування.

3. Висновки. Завдяки міцності і жорсткості полімеру, знижуються його собівартість, якщо до сировини додають наповнювачі. Тому такі пласмаси (поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, фенолформальдегіди) використовуються у різних галузях промисловості і побуту.

4. Одержані результати: нами було встановлено, що полімери одержують за допомогою полімеризації (поліпропілен), або поліконденсації (полісахарид). Ці процеси є малоенергетично затратні, вихід продукту великий, використання продукту у багатьох галузях: медицина, промисловість, сільське господарство, побут тощо.

5. Перелік використаних джерел інформації: інтернет-ресурси, презентації, «Хімія високомолекулярних сполук» Навчальний посібник для студенів спеціальності «Хімія». НПУ ім. М. Драгоманова.

Категорія: Мої проекти | Додав: oushko
Переглядів: 5 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: